Att göra affärer med forskningsanläggningar

Max IV invigs sommaren 2016 och ESS har börjat byggas. Även Sverige kommer att ha tillgång till forskningsanläggningar av en typ som det sedan länge funnits nere i Europa och i USA. Detta är givetvis en enormt viktig utveckling. Äntligen får företag i Sverige tillgång till avancerade resurser för produktutveckling som gör det möjligt att utveckla framtidens mest avancerade produkter

Etableringen av två nya anläggningar på högsta internationella nivå kommer på många sätt att innebära en rad nya möjligheter för vår region. Tillgången till de forsknings- och utvecklingsresurser som finns inom dessa anläggningar utgör ett spektrum av möjligheter för användare, exempelvis företag och forskare på universitet och högskolor. Anläggningarna motsvarar investeringar på flera miljarder kronor, vilket ger affärsmöjligheter för regionens företag. De olika faserna av anläggningarnas byggnation och utveckling kommer att ge ytterligare möjligheter. Bilden av hur denna process ser ut blir tydligare efter hand.

Fas 1 Byggprojekt och anläggningsleveranser – resursuppbyggnad

Just nu pågår byggandet av MAX IV och ESS, parallellt med upphandling och installationen av den avancerade forskningsutrustningen. Här har redan ett antal företag från regionen tagit hem uppdrag. PEAB/Wihlborgs och Skanska är entreprenörer för byggprojekten. De handlar upp underleveranser av allehanda material, utrustning och bygg- och installationstjänster. När det gäller synkrotronljusanläggningen och neutronacceleratorn kommer en stor del av utrustningen från kvalificerade leverantörer som byggt upp kompetens genom att leverera liknande utrustning till forskningsanläggningar i andra delar av världen. I Sverige har vi redan ett antal företag som etablerat sig inom dessa områden och det finns möjlighet för oss som tekniknation att etablera oss ännu starkare.

Stora delar av ESS kommer att handlas upp av utländska länders representanter i form av ”in-kind”-leveranser (leveranser av utrustning ”in natura” istället för kontantbidrag.) Ett antal leverantörer från regionen har dock hållit sig framme och börjat knipa order på utrustning och projekterings- och installationstjänster. Flera forsknings- och utvecklingsprojekt är på väg att starta för att regionens företag ska kunna erövra den kompetens det handlar om och utveckla teknik som kan konkurrera om beställningarna till uppbyggnaden av forskningsanläggningarnas innersta kärna.

Bland annat har Lunds Tekniska Högskola beviljats ett projekt (Cate Pro) där skånska företag får utveckla sin kompetens att bearbeta i ren koppar. Inom projektet Cross Border Science ska IUC Syd besöka ett femtiotal företag per år för att identifiera sådana som vill delta i utvecklingsprojekt för att i framtiden leverera till forskningsanläggningar. Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet har ansökt om ett projekt för utveckling av avancerade komponenter baserat på ny teknik.

Fas 2 Driftsfas, uppgraderingar och ombyggnader

När anläggningarna byggs är de som regel de mest avancerade i sitt slag i världen. För att fungera optimalt kommer en serie av uppgraderingar och ombyggnationer sättas igång redan när anläggningarna tas i bruk, och dessa kommer att pågå i olika faser under anläggningarnas hela livslängd.

Det kommer hela tiden att finnas behov av ny utrustning. Nya aktörer kan komma in i projekt i nära samarbete med forskare och företag som redan är leverantörer. Runt anläggningarna ute i världen etablerar sig en lång rad av olika företag som har intresse av närheten till ledande forskningsmiljöer. Här etablerar sig efter hand samarbetande företag som levererar material och tjänster till forskningsanläggningarna, stora företags utvecklingsavdelningar och företag som helt enkelt ser fördelar i att befinna sig nära en arbetsmarknad med god tillgång på arbetskraft med innovativ inriktning. Skånska företag kan efter hand ta roller och växa in i samarbeten baserat på kompetenser och resurser de utvecklat tillsammans med forskningsanläggningar och partners som också är leverantörer.

Industriell plattform

Inom Industriell plattform arbetar IUC Syd för att hjälpa skånska företag att etablera tillväxtskapande affärskontakter och samarbeten med forskningsanläggningar runt om i Europa. Företag som utvecklar lösningar och framgångsrikt etablerar sig som leverantörer till en eller ett par forskningsanläggningar kan sedan erbjuda samma lösningar när andra anläggningar byggs eller byggs om.

Industriell plattform kommer att arrangera seminarier för att sprida information och väcka intresse, besöka företag för att kartlägga utvecklingsambitioner och diskutera utvecklingsprojekt och organisera studiebesök till forskningsanläggningar för att regionens företag ska komma i direkt kontakt med de potentiella kunderna. Industriell plattform kommer också att arbeta med att öppna upp kontakter för skånska företag inom andra tillväxtmarknader i vårt närområde. Exempelvis kommer vi att hålla örat mot rälsen och uppmärksamma när stora infrastruktur- eller energiprojekt inom offshoreområdet börjar sättas igång. Dessa ger affärsmöjligheter som kan skapa tillväxt för skånska företag. Under de närmaste åren ser vi att vindkraftsprojekt som Blekinge Offshore kan komma igång, och konsortier av företag har redan börjat formera sig för att lägga anbud på uppdrag för Fehmarnbältförbindelsen. Ett ytterligare vindprojekt förbereds utmed Skånes sydkust och fler vindkraftsparker kommer efter hand att byggas i Norra Europa. Längre fram kommer också satsningar på vågkraft och andra energilösningar att bli aktuella för expansion.

Inom projektet Cross Border Science and Society samarbetar vi med den danska organisationen Big Science Secretariat, som arbetar i Danmark med samma uppgifter och ett liknande arbetssätt. Vi samarbetar också med den svenska satsningen Research Match, som arbetar över hela Sverige med samma typ av uppgifter.

Läs mer om Cross Border Science and Society här