Relaterade projekt

 

Cross Border Science and Society

 

CrossBorder 70 pr

Detta är ett omfattande projekt som tar ett brett grepp om de olika faktorer som måste finnas på plats för att etableringarna av ESS och Max IV ska leda till industriell och kunskapsmässig tillväxt. Det treåriga projektet, med finansiering från EU, Region Skåne och övriga projektpartners i Sverige, Danmark och Norge, drogs igång under hösten 2015, och drivs som ett samarbete mellan en rad organisationer i Skåne, Danmark, Västra Götaland och Norge. Region Skåne och Region Hovedstaden arbetar tillsammans med projektledningen.

Projektet är uppdelat i fem delprojekt:

  • Gränsregionalt nätverk och forskarprogram
  • Internationell attraktionskraft
  • Regional leverantörsbas
  • Gränshinder
  • Välkomnande av internationella talanger

Industrikluster IUC Syd och Industriell plattform är engagerade i delprojektet Regional leverantörsbas. Målet med detta är, precis som för Industriell plattform som helhet, att få fler företag i regionen att lägga anbud och bli leverantörer till forskningsanläggningar, både i Sverige och ute i världen. Inom Cross Border Science and Society samarbetar vi med den danska organisationen Big Science Secretariat, som i Danmark arbetar med samma typ av uppgifter.

Inom projektet kommer vi att besöka företag för att bygga upp nätverk av leverantörer, och arrangera studiebesök till forskningsanläggningar i Sverige och Europa för att få information om hur olika upphandlingar fungerar. Vi kommer också att analysera vilka behov av tjänster och materielleveranser som uppstår när ESS och Max IV tas i drift, och vilka behov av kompetensutveckling som uppstår inom ESS och dess leverantörer. Det finns till exempel svenska regelverk, som arbetslagstiftning, skatteregler och liknande, som leverantörer måste ha grepp om. Genom kartläggningen av behoven av tjänster, materielleveranser och kompetensutveckling får vi en bild av vilka affärsmöjligheter som kommer att finnas för regionens företag. Vi kan sedan systematiskt besöka de företag som erbjuder de resurser eller den kompetens som kommer att krävas för att leverera till anläggningarna.

 

CATE-Pro

 - ökar företagens möjligheter till framtida affärer med forskningsanläggningar

I projektet CATE-Pro kommer ett tjugotal företag att få möjlighet att samarbeta med kompetenscentret ProMatEn på LTH i Lund för att lära sig mer om ovanliga material som används för komponenter till forskningsanläggningarna, bland annat ren koppar som dels är dyrt, dels svårt att bearbeta. Företagen får tillverka prototyper för att förstå problematiken och för att utveckla sina kunskaper – ett nytt spännande sätt att utföra ett projekt, som ger ett kunskapslyft både för företagen och akademin.

Med ny kunskap ska företagen sedan ha bättre förutsättningar att lägga anbud på upphandlingar till de större anläggningarna.

Projektet startar nu i januari 2016 och drivs med finansiellt stöd från Tillväxtverket och Region Skåne.

Intresserad? Kontakta Mike Olsson, Industriell Produktion på LTH, 046-2224382, mike.olsson@iprod.lth.se

 

Research Match

Sveriges innovationsmyndighet, VINNOVA, har gett Research Match Sweden AB i uppdrag att driva det svenska ILO-sekretariat som skall stärka relationerna mellan svenska företag, institutioner och internationella forskningsanläggningar. Läs mer på www.researchmatch.se.

Kontaktperson: Ulrika Steiner, VD, ulrika.steiner@researchmatch.se, 040-627 13 61

 

ProMatEn

ProMatEn är ett kompetenscentrum för tillverkning av komponenter i avancerade och exotiska material.

ProMatEn verkar nationellt men är organisatoriskt knutet till Industriell produktion LTH vid Lunds universitet. ProMatEn initierar, stödjer och bedriver utbildning och forskning inom material och produktionsteknik, mera specifikt inriktat mot tillverkning av komponenter i avancerade och exotiska material med höga toleranskrav. ProMatEn bygger väsentligen på etablerade kompetenser som redan finns inom området Material- och Produktionsteknik inom Skandinavien.

ProMatEn:s arbete delas in i fem olika delar:

1. Inomvetenskaplig forskning
Tillverkning av komponenter i avancerade och exotiska material med höga toleranskrav.

2. Forskning, utveckling och industrialisering
Konstruktionsanpassning för ökad producerbarhet.

3. Innovation och utveckling
Industristöd genom resultatspridning genom projekt, kurser och seminarier.

4. Innovation och utveckling genom branschöverskridande implementering
Överföring av resultat till andra branscher och områden.

5. Tvärvetenskaplig forskning
Användning av nya analysteknologier inom material- och produktionsteknik knutet till bl.a. ESS

Kontaktperson: Jan-Eric Ståhl, föreståndare för ProMatEn, jan-eric.stahl@iprod.lth.se, 046-222 85 95

ProMatEns nyhetsbrev

 

Övriga investeringar

Utöver byggrelaterade tjänster räknar man naturligtvis med stora spinn off-effekter av etableringarna. Exakt vad det innebär och medför är svårt att uppskatta. Tidsperspektivet är förhållandevis långt och etableringarna ännu i sin början. Men det är ett faktum att det kommer behöva byggas i stor omfattning även utanför ESS och MAX IV, både bostäder och kontorsytor. Redan nu är det beslutat att en utbyggnad av hela Brunnshögsområdet kommer att ske.

På denna sida finner du länkar till investeringar i regionen som kan ses som en typ av spinn off effekter: Utvecklingen av Lund Northeast Brunnshög

 

 

CATE (avslutat projekt)

Cluster for Accelerator Technology (CATE) var ett projekt som erbjöd befintliga företag ett kompetensutvecklingsprogram inom acceleratorteknik. Målet var att ge företagen bättre möjligheter till att få kontrakt gällande design, konstruktion och underhåll av forskningsanläggningar som kräver avancerad utrustning inom acceleratorteknik. Projektet var treårigt och avslutades sommaren 2014.

Kontaktperson: Caroline Hansson, caroline.hansson@luopen.lu.se, 046-222 17 47

 

TITA – Regionalt samverkansprojekt för ökad tillväxt (avslutat projekt)

2010-2012 drevs det regionala samverkansprojektet TITA för att tillvarata möjligheterna med ESS och MAX IV. Projektet involverade 43 aktörer i Skåne-Blekinge som tillsammans arbetade för att skapa förutsättningar för att ta tillvara på de positiva effekter som etableringen av forskningsanläggningarna kan ge. Industriell plattform är en direkt fortsättning på det arbete som påbörjades i TITA-projektet.

Här kan du läsa mer om TITA-projetket och dess slutsatser: www.essmax4tita.se